docker-commands

دستور docker push:

با استفاده از این دستور می‌توان ایمیج‌ها را داخل ریجیستری قرار داد.

docker push -h

تنها آپشنی که این دستور دارد disable-content-trust می‌باشد که مربوط به چک و بررسی ایمیج می‌باشد.

نکته‌ی مهم اینکه قبلا باید حتما داخل یک ریجیستری وارد شده باشید تا بتوانید که ایمیج‌های خود را داخل آن قرار دهید.

منبع

دستور docker start:

با این دستور می‌توان کانتینر و یا کانتینرهایی که stop شده است و یا اینکه ایجاد شده اما run نباشد را start کرد.

docker start -h

آپشن a-: با استفاده از این آپشن بعد از start کانتینر به آن متصل شده و می‌توان در کانتینر دستور اجرا کرد.

آپشن i-: با استفاده از این آپشن به کانتینر متصل می‌شود.

منبع

دستور docker stop:

با استفاده از این دستور می‌توان کانتینر و یا کانتینرهای در حال کار را stop کرد. این دستور تنها یک آپشن دارد و آن هم مربوط به t- می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان برای متوقف کردن کانتینر زمان در نظر گرفت که بعد از طی شدن آن زمان کانتینر را stop می‌شود. به صورت پیش‌فرض این زمان ۱۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.

docker stop -h

دستور docker version:

با استفاده از این دستور شما نسخه‌ی نصب شده‌ی داکر را می‌توانید مشاهده کنید. این دستور تنها یک آپشن دارد که با استفاده از آن می‌توان فرمت خروجی پیش‌فرض را تغییر داد.

docker version -h

از این دستور می‌توان به حالت‌های دیگه هم استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید. در دستور اول شما تنها نسخه‌ی سرور را خواهید داشت و هیچ توضیح دیگه‌ای داده نخواهید داشت و در دستور دوم تمام توضیحات در قالب یک فایل json در اختیار شما قرار می‌گیرد.

docker version --format '{{.Server.Version}}'
docker version --format '{{json .}}'

منبع

دستور docker pause:

با استفاده از این دستور شما می‌توانید یک یا تعدادی از کانتینرها را pause کنید. این دستور هیچ‌گونه آپشنی ندارد.

docker pause -h

دستور docker unpause:

با استفاده از این دستور می‌تواند یک یا تعدادی از کانتینر را unpause کنید. این دستور نیز هیچ‌گونه آپشنی ندارد.

docker unpause -h

دستور docker top:

با استفاده از این دستور شما می‌توانید پروسه‌های جاری هر کانتینر را مشاهده کنید. این دستور آپشنی ندارد و به صورت زیر استفاده می‌شود. اما می‌توانید آپشن‌های مربوط به ps را در مقابل نام کانتینر قرار دهید تا در خروجی مورد نظر اعمال شود. همانطور که مشاهده می‌کنید در دستور دوم اطلاعات بیشتر قرار داده شده است.

$docker top test2
UID     PID       PPID      C       STIME      TTY      TIME        CMD
root   27975        2795   0        17:51        pts/0        00:00:00      sh

$ docker top test2 -aux
USER        PID         %CPU        %MEM        VSZ         RSS         TTY         STAT        START        TIME        COMMAND
root        27975        0.0         0.0         1244        4          pts/0        Ss+         17:51        0:00        sh
docker top -h