docker-commands

دستور docker container:

در این قسمت در مورد دستور docker container صحبت می‌کنیم که به واسطه‌ی آن می‌توان کانتینر‌ها را مدیریت کرد.

docker container --help

همانطور که مشاهده می‌کنید این دستور دارای امکانات زیادی می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن کانتینر‌ها را مدیریت کرد. این دستورات هم‌پوشانی کامل با دستورات توضیح داده‌ شده‌ی قبلی دارد و دقیقا همان کارها را انجام می‌دهد. تمام دستورات به صورت جداگانه توضیح داده شده است و برخی از آپشن‌ها که قبلا توضیح داده نشده همانند ls یک alias از دستور ps می‌باشد و همان‌ کار را خواهد کرد.

به عنوان مثال دستور docker container ps با دستور docker ps کاملا برابر و یکسان می‌باشند.

دستور docker image:

این دستور نیز کاملا با دستورات مربوط به ایمیج داکر یکسان می‌باشد.

docker image --help

به عنوان مثال دستور docker image rm یک alias از دستور docker rmi می‌باشد.