docker node

با استفاده از این دستور می‌توانید نودهای داخل کلاستر swarm را مدیریت کنید. این دستور تنها بر روی نودهای swarm manager در دسترس می‌باشد. با استفاده از این دستور می‌توان یک نود را به نود manager یا اینکه یک نود manager را به نود worker تبدیل کرد. در ادامه خیلی مختصر آپشن‌های این دستور را باهم بررسی خواهیم کرد.

docker node --help
docker node –help

دستور docker node ls: با استفاده از این دستور لیست نودها نمایش داده می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنید این دستور دارای آپشن‌هایی نیز می‌باشد که قبلا در دستورات قبلی تمام این موارد توضیح داده شده است.

docker node ls --help
docker node ls –help

دستور docker node demote: با استفاده از این دستور یک یا چند نودی که به صورت manager راه‌اندازی شده است را به worker مبدل می‌کند.

docker node demote --help
docker node demote –help

دستور docker node promote: با استفاده از این دستور یک یا چند نودی که به صورت worker می‌باشند را می‌توان به نود manager تبدیل کرد.

docker node promote --help
docker node promote –help

دستور docker node inspect: با استفاده از این دستور اطلاعات و جزئیات بسیار زیادی در مورد هر نود می‌توان بدست آورد. این اطلاعات شامل نسخه‌ی داکر که بر روی سرور نصب شده و پلاگین‌ها و … می‌باشد.

docker node inspect --help
docker node inspect –help

دستور docker node ps: با استفاده از این دستور می‌توان وظایف جاری بر روی هر نود را مشاهده کرد. به صورت پیش‌فرض وظایف نودی که بر روی آن دستور ران می‌شود را نمایش می‌دهد. اما می‌توان در انتهای دستور نود مد نظر را مشخص کرد تا وظایف جاری آن نود را به شما نمایش دهد. با استفاده از این دستور می‌توان همزمان وظایف جاری روی چند تا نود را نیز مشاهده کرد.

docker node ps --help
docker node ps –help

دستور docker node rm: با استفاده از این دستور می‌توان یک یا چند تا نود رو کلا از swarm بیرون انداخت به گونه‌ای که دیگر در کلاستر حضور نداشته باشند. اگر نودی به صورت manager در حال کار باشد ابتدا باید آن را به worker و سپس آن را پاک نمود. نودهای worker در حال کار را نیز ابتدا باید down کرد و سپس آنها را پاک نمود ولی با استفاده از آپشن f- می‌توان نودهای worker در حال کار را نیز پاک کرد.

docker node rm --help
docker node rm –help

دستور docker node update: با استفاده از این دستور می‌توان آپشن‌های مربوط به هر نود را به روز کرد. به عنوان مثال می‌توان role نودها را تغییر داده و از worker به manager و از manager به worker تبدیل کرد.

docker node update --help
docker node update –help