docker-commands

دستور docker stats:

با استفاده از این دستور به صورت live stream می‌تونیم میزان منابع مورد استفاده هر کانتینر را مشاهده کنیم. این دستور برای مانیتورینگ منابع استفاده شده سرور توسط کانتینرها بسیار مناسب است. سیستم‌های مانیتورینگ با ارتباط با سرویس‌دهنده‌ی داکر و استفاده از این دستور وضعیت در لحظه‌ی تمام کانتینرها را بدست می‌آورند.

docker stats --help

در جدول زیر توضیح هر قسمت خروجی دستور stats به همراه توضیح آن مشخص شده است.

docker stats description

بدون آپشن: به صورت مداوم stats تمام کانتینرها را نمایش می‌دهد و اگر جلوی دستور نام کانتینری را وارد کنید تنها stats همان کانتینر را نمایش می‌دهد.

آپشن no-trunc: این آپشن تمام موارد همانند idها و … را به صورت کامل بدون اینکه خلاصه کند نمایش می‌دهد.

آپشن no-stream: بعد از استفاده از این آپشن فقط یک بار stats را نمایش می‌دهد و دیگر به صورت مداوم نمایش نمی‌دهد.

آپشن all: موارد مربوط به تمام کانتینرها را نمایش می‌دهد. این آپشن به صورت پیش‌فرض فعال است.

آپشن format: فرمت خروجی را همانطور که مد نظر خودمان است کانفیگ می‌کنیم. برای ایجاد فرمت مد نظر می‌توانیم از موارد جدول زیر استفاده کنیم.

docker stats --format

برای بهتر مشخص شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید. در این مثال نام و میزان مصرف پردازنده و رم کانتینر test در فرمت خروجی در نظر گرفته شده است.

 docker stats --format "table {{.Container}}{{.CPUPerc}}t{{.MemUsage}}" test
CONTAINER      CPU %        MEM USAGE / LIMIT
test             0.20%        383.3MiB / 7.734GiB

فرمت پیش‌فرض دستور stats در لینوکس به صورت زیر می‌باشد.

"table{{.ID}}t{{.Name}}t{{.CPUPerc}}t{{.MemUsage}}t{{.MemPerc}}t{{.NetIO}}t{{.BlockIO}}t{{.PIDs}}"

منبع

دستور docker update:

با استفاده از این دستور می‌توان برخی از کانفیگ‌های یک یا تعدادی از کانتینرها را تغییر داد.

docker update --help

با استفاده از این دستور می‌توان آپشن‌های مربوط به پردازنده و رم هر کانتینر را تغییر داد و سیاست ریستارت کانتینر را نیز می‌شود به روز کرد. توی چند تا مثال نحوه‌ی استفاده از این دستور را بررسی می‌کنیم.

$ docker update --kernel-memory 80M my_container
$ docker update --cpu-shares 512 -m 300M my_container
$ docker update --cpu-shares 512 my_container

منبع