docker-images-h

خوب قبلا یاد گرفتیم که داکر چیست و چه کمکی به ما می‌کنه و بعد از اون روش نصب داکر روی ویندوز و لینوکس رو هم با هم مرور کردیم. لیست تمامی این پست‌ها رو می‌تونید اینجا ببینید.
می‌خوایم دستورات داکر رو معرفی کنیم که در این قسمت به معرفی دستور docker images می‌پردازیم.

دستور docker images:

این دستور لیست ایمیج‌های ما را نمایش می‌دهد. می‌توانید جلوی این دستور نام ایمیج مد نظر خود را بنویسید که تمام از توی لیست تمام ایمیج‌هایی که با این نام می‌باشد را نمایش می‌دهد. اگر هم تگ را وارد کنید همان ایمیج به خصوص را به شما نمایش می‌دهد. در ادامه آپشن‌های مربوط به این دستور را معرفی می‌کنیم.

docker-images-h

آپشن a-: لیست تمامی ایمیج‌ها را نمایش می‌دهد. آپشن no-trunc: تمامی موارد مربوط به ایمیج‌ها را به صورت کامل نمایش می‌دهد. آنها را مختصر نمی‌کند. آپشن q-: تنها id مربوط به ایمیج‌ها را نمایش می‌دهد. آپشن format: با این آپشن شما می‌توانید بر اساس فرمت مد نظر خودتون خروجی را داشته باشید و از اون در هر جایی که می‌‌خواهید استفاده کنید. تمام موارد داخل ایمیج را می‌توانید در این فرمت داشته باشید. به مثال زیر توجه کنید در ابتدا فرمت پیش‌فرض خروجی دستور را مشاهده می‌کنید سپس با فرمت مد نظر خودم خروجی را مشاهده می‌کنید.

$ docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
jenkins           latest       00b7c903b9e4    2 weeks ago     696MB

$ docker images --format "{{.ID}}: {{.Repository}}:{{.Tag}} ++ DockerMe.ir"
00b7c903b9e4: jenkins:latest ++ DockerMe.ir
a7f11ace21a8: vimagick/shadowsocks-libev:latest ++ DockerMe.ir
565dea6b030c: easypi/shadowsocks-libev:latest ++ DockerMe.ir
8d21f218f5e8: sunteya/polipo:20160403 ++ DockerMe.ir

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در دستور دوم خروجی ایجاد شده همانند چیزی است که من خواسته‌ بودم. جدول مواردی که می‌توانید در این فرمت از آن استفاده کنید در ادامه قرار داده شده است.

docker-images-format
آپشن f-: با استفاده از این آپشن شما می‌توانید فیلتر برای خروجی پیش‌فرض خود قرار بدید. لیست فیلتر‌هایی که می‌توانید با استفاده از آنها خروجی دستور خود را مدیریت کنید در ادامه قرار داده شده است.
docker-images-filter

به این مثال توجه کنید. ابتدا خروجی پیش‌فرض و سپس تغییر اون خروجی با استفاده گزینه‌ی فیلتر می‌باشد.

$ docker images
REPOSITORY                TAG         IMAGE ID      CREATED         SIZE
jenkins                     latest       00b7c903b9e4    2 weeks ago     696MB
vimagick/shadowsocks-libev   latest       a7f11ace21a8    3 months ago    11.8MB
easypi/shadowsocks-libev     latest       565dea6b030c    6 months ago    12.7MB
sunteya/polipo              20160403    8d21f218f5e8    2 years ago      7.31MB
$ docker images -f "before=jenkins"
REPOSITORY                TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
vimagick/shadowsocks-libev   latest       a7f11ace21a8    3 months ago    11.8MB
easypi/shadowsocks-libev     latest       565dea6b030c    6 months ago    12.7MB
sunteya/polipo              20160403      8d21f218f5e8    2 years ago     7.31MB

منبع